Obchodní podmínky

Ing. Karolína Otavová

se sídlem Český Herálec 496, 592 01 Herálec

identifikační číslo: 19403674

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Žďár nad Sázavou

pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky umístěné na webové stránce www.karolinaotavova.cz

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Karolína Otavová, se sídlem Český Herálec 496, 592 01 Herálec, identifikační číslo: 19403674, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Žďár nad Sázavou (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího. Webové stránky jsou prodávajícím provozovány na internetové adrese www.karolinaotavova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace v rezervačním systému dostupném ze stránek www.karolinaotavova.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět rezervaci služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.      Při registraci v rezervačním systému a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Registrací v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů využívaným on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může registrovaný kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či emailovou adresu provozovatele. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkající se nabídky služeb elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

2.4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.      Registrací v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů využívaným on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může registrovaný kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či emailovou adresu provozovatele. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkající se nabídky služeb elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

2.6.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních        podmínek).

2.8.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       Služby

3.1.      Výživové a nutriční poradenství ve formě jednorázových konzultací nebo dlouhodobější  spolupráce.

3.2.      Analýza složení těla na přístroji InBody 270.

3.3.      Nákupní asistent.

3.4.      Rezervace služby probíhá vždy přes uživatelský účet a je závazná.

3.5.      Cena služeb jsou uvedeny na webových stránkách www.karolinaotavova.cz

3.6.      Platba za služby probíhá v hotovosti v místě a čase poskytnutí služby, případně dopředu na fakturu.

3.7.      Storno rezervace je nutné provést nejméně 48 hodin předem. V případě storna méně jak 48 hodin před domluveným termínem je účtována celá výše platby za rezervovanou službu. V případě dlouhodobější spolupráce rezervace bez náhrady propadá a nelze ji nahradit.

3.8.      Storno rezervace je možné provést těmito způsoby.

a ) na emailu karolinaotavova@mailnutri.cz

b ) na telefonním čísle: + 420 607 505 132

c ) v rezervačním systému

3.9.      Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      K uzavření kupní smlouvy dochází v momentu rezervace termínu v rezervačním systému.

4.2.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.   CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.      Cenu za služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v místě a čase dodání služby;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 254548738/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3.      Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.      Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, uzavření smlouvy tzn. rezervace termínu. Toto neplatí, byla ji služba již dodána.

6.2.      V případě, že byla služba dodána nebo bylo zahájeno v případě dlouhodobější spolupráce dodání služby, nelze odstoupit od smlouvy.

6.3.      Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy.

6.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

7.2.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

7.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5.      Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.      Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2.      Registrací v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů využívaným on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může registrovaný kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či emailovou adresu provozovatele. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému uděluje návštěvník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkající se nabídky služeb elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

9.3.      Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.    DORUČOVÁNÍ

10.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.2.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3.   Kontaktní údaje prodávajícího: Karolína Otavová, adresa sídla Český Herálec 496, 592 01 Herálec, [JA15] adresa elektronické pošty karolinaotavova@mailnutri.cz, tel.: + 420 607 505 132.  Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Brně dne 1.6.2023                                                                                                  Karolína Otavová


Přejít nahoru